top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Hester Kraaijeveld Fotografie (de fotograaf): de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

 

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Hester Kraaijeveld Fotografie en de Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook als de overeenkomst later is beëindigd, mits partijen daar schriftelijk en duidelijk iets anders over hebben afgesproken.

 

3. Vergoeding

3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, zal Hester Kraaijeveld Fotografie een vergoeding vaststellen die redelijk is, waarbij rekening gehouden wordt met de grootte en publicatie van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

3.2 Extra kosten en/of meerwerk worden in rekening gebracht en door de Wederpartij betaald.

 

4. Factuur en betaling

4.1 Betaling dient binnen 28 dagen na factuurdatum te worden betaald.

4.2 Indien Hester Kraaijeveld Fotografie het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, zal 10% van het factuurbedrag extra in rekening worden gebracht bij de Wederpartij, waarvan betaling binnen 10 dagen na factuurdatum betaald dient te worden.

4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op een andere manier tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals een inbreuk op het auteursrecht, dan komen alle kosten die Hester Kraaijeveld Fotografie ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

4.4 Het gebruik van Fotografisch werk is op geen enkele wijze toegestaan, zolang de Wederpartij uitstaande factuur van Hester Kraaijeveld Fotografie nog niet heeft betaald.

 

5. Opdracht

5.1 Als bij een opdrachtovereenkomst niet alles uitdrukkelijk is omschreven mag Hester Kraaijeveld Fotografie de opdracht naar eigen technisch en creatief inzicht uitvoeren.

5.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij.

5.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij, 72 uur van te voren of later, en om welke reden dan ook, heeft Hester Kraaijeveld Fotografie recht op een vergoeding van 25% van het bedrag dat was afgesproken. Reeds verrichte werkzaamheden worden wel volledig door de Wederpartij betaald.

6. Beheer en gebruik t.b.v portfolio

6.1 Het gemaakte Fotografisch werk blijft in beheer van Hester Kraaijeveld Fotografie.

6.2 Ten behoeve van het onderhouden van de portfolio mag Hester Kraaijeveld Fotografie het gemaakte Fotografisch werk plaatsen op de website en sociale media kanalen. 

bottom of page